ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 244 บาท)

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบันองค์กรหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่(Enterprise Organization) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสื่อสาร เช่น AIS TRUE DTAC ฯลฯ การเงินและธนาคาร เช่น KBANK TMB SCB ฯลฯ จะเป็นธุรกิจใดๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีการอัตราการแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างสูง ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการและเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เครื่องมือที่ว่านี้คือ Enterprise Application และ Enterprise Application ที่เหล่าบริษัทชั้นนำเลือกใช้ส่วนใหญ่ มักจะถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย Java Technology เพราะเป็น Technology ที่หามาใช้ได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ อีกด้วย ใน Course นี้จะเน้นไปที่ Java Enterprise Platform Programming ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่เน้นการทำงานในระดับองค์กรในลักษณะ Web-Base Application และ Web-Base Application Framework ที่เลือกใช้ ได้แก่ Struts Framework ซึ่งเป็น Framework ที่มี Market Share สูงที่สุดในตลาดแรงงานประเทศไทยเมื่อเทียบกับ Web-Base Application Framework อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น JSF(Java Server Face), Spring MVC ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติ Write One Rune-Time Anywhere ของ Java Enterprise คือ จะ Develop อยู่บน OS ใดหรือ Run บน OS ตัวใดก็ได้ทั้งนั้น ทำให้ Java Enterprise อยู่เหนือ Technology อื่นๆ โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น Microsoft .NET Technology, Borland Delphi ฯลฯ จึงทำให้ Java Enterprise ผูกขาดตลาดระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรโดยสิ้นเชิง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 32 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน JAVA, HTML, SQL เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ JDK 5.0, NetBeans 6.8, Struts Framework API, MySql, IText&POI (Java Report API)
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ Onlineระดับ Enterprise ด้วย Java Enterprise Technology
วิทยากร อาจารย์ ประพันธ์พงศ์ บรรเทา การศึกษา : ปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 272 บาท) รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 244 บาท)
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม