ราคา 14,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเป็น iOS Application Developer เรียนรู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานครอบคลุม ในการพัฒนา iOS Application โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือ ทักษะสำคัญต่างๆในการพัฒนา เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ของการเป็นนักพัฒนา Mobile Application ปูพื้นฐาน iOS application programming เริ่มจาก Xcode ซึ่งเป็น Text Editor ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาแอพ iOS และภาษา Swift พร้อมทั้งเรียนรู้ features สำคัญๆ การออกแบบ Interface, เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต, การทำงานร่วมกับ database ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง application เป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าใจทั้งกระบวนการของการเป็น iOS developer อย่างเต็มรูปแบบ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้งานเครื่อง MAC และ มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง (C# หรือ C++ หรือ Java หรือ อื่นๆที่ใกล้เคียง)
โปรแกรมที่ใช้ macOS High Sierra 10.13.6 ขึ้นไป, iPhone SDK (Xcode, Interface Builder, iPhone Simulator) ** ผู้เรียนจำเป็นต้องเตรียม MacBook มาด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการพัฒนาเป็น iOS Application Developer ที่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งมาบ้าง
วิทยากร จักรพิวัฒน์ ภัชรจินดาวัฒน์ (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) การศึกษา: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ การเขียนแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้ในองค์กรภายใน (Enterprise Application) มากว่า 3 ปี ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถพัฒนาโปรแกรมบน iPhoneได้ และมีพื้นฐานในการพัฒนางานต่อไป
  • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ไปสร้างรายได้ได้
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่านทาง Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line:: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม