ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 10,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเป็น iOS Application Developer เรียนรู้
ฟังก์ชั่นพื้นฐานครอบคลุมในการพัฒนา iOS Application โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือ
ทักษะสำคัญต่างๆในการพัฒนา เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ของการเป็นนักพัฒนา Mobile Application ปูพื้นฐานด้าน Mobile Application programming ไม่ว่าจะเป็น XCode, Swift Programming พร้อมทั้งเรียนรู้ features เด่นๆ ในปัจจุบัน การออกแบบ Interface, การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล, การแสดงผลต่างๆ,การค้นหาพิกัด แสดงแผนที่ ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ location Based รวมถึงการเชื่อมต่อ กับ Social media Application อื่นๆ ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง application เป็นของตนเอง เพื่อให้เข้าใจทั้งกระบวนการของการเป็น iOS application Developer อย่างเต็มรูปแบบ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้งานเครื่อง MAC และ มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง
โปรแกรมที่ใช้ Mac OSX version 10.5.6 (Leopard) ขึ้นไป, iPhone SDK (XCode, Interface Builder, iPhone Simulator) ** ผู้เรียนจำเป็นต้องเตรียม Macbook มาด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการพัฒนาเป็น iOS Application Developer
วิทยากร อาจารย์ สุรศักย์ อัครอมรพงศ์
นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระผู้ได้รับรางวัล Microsoft MVP สาขา ASP.NET ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา: 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Certificate - MCSD: App Builder — Certified 2016 
  Earners of the MCSD: App Builder certification had demonstrated the skills required to build modern mobile and/or web applications and services. Earning this certification qualifies an individual for a position as an application developer.

MCSA: Web Applications — Certified 2016
  Earners of the MCSA: Web Applications certification had demonstrated the skills required to implement modern web apps. They are qualified for a position as a web developer or web administrator.
Award Microsoft MVP (2010-ปัจจุบัน)
Microsoft Most Valuable Professional Award in Visual Studio and Development Tools. ผลงาน Development Team Lead: K-Plus Application
(https://itunes.apple.com/th/app/k-plus/id361170631)
Development: SuperRich 
(https://itunes.apple.com/th/app/superrichth/id812291664)
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถพัฒนาโปรแกรมบน iPhoneได้ และมีพื้นฐานในการพัฒนางานต่อไป
  • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ไปสร้างรายได้ได้
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน • ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท 
•  ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม