ราคา 11,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 7,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและผลิตงานสื่อโฆษณาต่าง ๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่าง ๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี, หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ (Composition), การจัดรูปแบบตัวอักษร (Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า (Page Layout) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe illustrator เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 14 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้)
โปรแกรมที่ใช้ Adobe illustrator CC, Adobe Photoshop CC
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตร Computer Art & Graphic Design และ Graphic Design Advanced
ค่าเรียน ราคา 11,800 บาท ต่อ ท่าน
***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม