ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 8,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 7,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เนื้อหาในหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอล เน้นการสอนที่เน้นความเข้าใจในเชิงลึกในด้านทฤษฎีรวมทั้งการปฏิบัติเพื่อภาพการทำงานมากขึ้น เนื้อหาประกอบไปด้วยการอธิบายการทำงานของบล็อกเชน โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สมาร์ทคอนแทรค เปรียบเทียบแพลตฟอร์มบล็อกเชนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับภาคปฏิบัติ ใช้แพลตฟอร์ม Ethereum ในการสอน ตั้งแต่การสร้างโหนดของบล็อกเชน การสร้างโทเคน การเชื่อมต่อ Crypto Wallet กับโทเคนที่สร้าง ผู้เรียนจะได้ลองทำแลปอย่างละเอียดทีละขั้นตอนตัวอย่าง Blockchain Application   https://www.ibm.com/blockchain/use-cases/ https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/public-sector/us-blockchain-opportunities-for-health-care.pdf https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4185_blockchain-public-sector/DUP_will-blockchain-transform-public-sector.pdf

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง) 2 วันจบ
พื้นฐานผู้เรียน มีความสนใจเทคโนโลยีบล็อคเชนและความรู้ด้านไอทีในระดับเบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Ethereum/ Geth/ Metamask/ Solidity / Chipper
เหมาะสำหรับ - นักศึกษา และบุคคลทั่วไป - ผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาด้าน Blockchain อย่างจริงจัง - ผู้ที่ต้องการจะก้าวไปเป็น Blockchain Administrator - ผู้ที่ต้องการจะก้าวไปเป็น Blockchain Developer - นักลงทนด้านสกุลเงินดิจิตอล
วิทยากร อาจารย์ อิทธิพล เอี่ยมภูงา  การศึกษา :    ระดับปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สาขา Information Technology Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี https://drive.google.com/file/d/1nQVA105-6aIixyLNnfOj5p7mBKJ9TVUA/view  ประโยชน์ที่ได้รับ             1.ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีละปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิตอล 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง 3.ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี ) 4.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 628 บาท ) ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 557 บาท) หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้  
วิธีการชำระเงิน
  1. ชาระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line: @netdesign)
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
  2. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา