ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

Basic Solid Works Mechanical Parts and Assembly [Part1]

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 7,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

การสร้างวัตถุเบื้องต้นด้วย Features ที่หลากหลายในการขึ้นรูปวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนและแก้ไขเส้นร่าง Sketch ทำความเข้าใจในรูปแบบของ Fully Defined Sketch เพื่อให้การออกแบบชิ้นส่วนในนั้นมีความสมบูรณ์ สามารถที่จะไปต่อยอดในการสร้างชิ้นงานขั้นสูงใน Part ต่อไปได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Solid Works
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียนนักศึกษา ,วิศวกรนักออกแบบ, ช่างเขียนแบบ
วิทยากร อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ [อ.ซิโก้] zicOdesign  https://www.facebook.com/zicOdesign   ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน                วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works, Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building, Sketch Up, Rhino
ค่าเรียน ราคา 7,800บาท  ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf    
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา   Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม