ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับเนื้อหาและเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ผ่านการทำเว็บ ร้านขายบอลลูน (Balloon Shop) ซึ่งตลอดเนื้อหาท่านจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนา Online Product Catalogue ซึ่งมีระบบตะกร้ารถเข็น (Shopping Cart), ระบบการค้นหาสินค้า (Product Searching), ระบบการแนะนำสินค้า (Product Recommendations), ระบบจัดการบัญชีลูกค้า (Customer Accounts) ตลอดจนกระบวนการการสั่งซื้อ และที่สำคัญท่านยังสามารถจัดการกับระบบสั่งจ่ายผ่านเว็บไซต์ของท่าน ด้วยการติดต่อสื่อสารกับระบบชำระเงิน เช่น PayPal, DataCash และ VeriSign Payflow Pro และท่านจะได้เรียนรู้วิธีกระจายรายการสินค้าของท่านไปยังเว็บไซต์อื่นโดยผ่านเทคโนโลยี Web Services โดยจะพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้ ตามหลักการของ ASP.NET 4.0 ด้วยภาษา C# 4.0 ให้กับเว็บไซต์ ได้อย่างง่ายดาย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 49 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 14 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน HTML เบื้องต้น หรือ มีพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นหมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ .NET Framework Version 4.0, Visual Web Developer Express, SQL Server Express, SQL Server Management Studio Express
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น .NET Developer สำหรับระบบ Enterprise
วิทยากร อาจารย์ พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ 
ประสบการณ์ : Consulting Services Mobile Internet & System Integration Division,Ericsson (Thailand) Ltd.
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MIS) ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ ปิติ จำปีทอง
การศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ม.นเรศวร
ประสบการณ์ Director of IT บ. Indochina Services Travel Group Microsoft Certified IT Professional (MCITP) in Database Developer and Database Administrator Microsoft Certified Training (MCT) www.thaisql.com
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 233 บาท ) รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 209 บาท)
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม