ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 209 บาท)

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อจะเป็น ASP.NET Developer ที่สามารถเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ของไมโครซอฟท์ที่ชื่อว่า “.Net Framework” ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถพัฒนาระบบในระดับมืออาชีพ ร่วมกับการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มมาจาก ASP ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน Namespace อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และต้องการความเสถียร (Client/Server) และเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาด้วย ASP.NET

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน HTML เบื้องต้น หรือ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft SQL Server Express Edition SP3, Microsoft Visual Web Developer Express Edition SP1
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อจะเป็น ASP.NET Developer
วิทยากร อาจารย์ ปิติ จำปีทอง 
การศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ม.นเรศวร 
ประสบการณ์ : Director of IT บ. Indochina Services Travel Group Microsoft Certified IT Professional (MCITP) in Database Developer and Database Administrator Microsoft Certified Training (MCT) www.thaisql.com 


อาจารย์ พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ 
Consulting Services Mobile Internet & System Integration Division, Ericsson (Thailand) Ltd. 
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MIS) 
การศึกษา : 
ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้เทคโนโลยี .NET และ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object - Oriented Programming :: OOP) เรียนรู้การสร้าง Web Application อย่างเป็นระบบ
  • ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการประยุกต์การสร้าง Web Application ด้วย Microsoft Visual Web Developer Express Edition SP1
  • ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้ชุดคำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือในการจัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 233 บาท )  ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 209 บาท)
วิธีการชำระเงิน 1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม