ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เหมาะสมกับยุคแห่งดิจิตัล ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถส่งถึง เผยแพร่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนั้นก็คือ อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ตต่างๆ ล้วนเป็นช่องทางในการรับข่าวสารที่รวดเร็วเหล่านี้ ดังนั้น เราคงไม่สามารถหลีกพ้น ในการพัฒนาให้ธุรกิจของเรานั้น ตอบสนองต่อความต้องการนี้ ซึ่งในบ้านเรานั้น ที่เป็นที่นิยม ด้าน ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ คงหลีกหนีไม่พ้น iOS, Android  ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะเน้นไปในการพัฒนา Android Application โดยผู้เรียน จะได้เรียนรู้กระบวนการสร้าง ผลิต แต่ละขั้นตอน จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพียงแต่ผู้เรียน ควรต้องมีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งมาก่อน หรือ มีพื้นฐาน Java Programming มาก่อน ผู้เรียนก็สามารถต่อยอดความรู้ของท่าน เพื่อให้สามารถพัฒนา Application มาสนองต่อยุคดิจิตัลได้อย่างรวดเร็ว 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานด้าน Java Programming หรือ เคยผ่านการอบรม หลักสูตร Java Programming มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ JDK, Android SDK, Android Studio & ADT(Android Development Tools) Plugin
เหมาะสำหรับ ผุ้ที่ต้องการพัฒนา Android Application ตั้งแต่กระบวนการสร้าง ผลิต แต่ละขั้นตอน จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
วิทยากร อาจารย์ สุรศักย์ อัครอมรพงศ์
นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระผู้ได้รับรางวัล Microsoft MVP สาขา ASP.NET ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา: 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Certificate

MCSD: App Builder — Certified 2016 
  Earners of the MCSD: App Builder certification had demonstrated the skills required to build modern mobile and/or web applications and services. Earning this certification qualifies an individual for a position as an application developer.

MCSA: Web Applications — Certified 2016
  Earners of the MCSA: Web Applications certification had demonstrated the skills required to implement modern web apps. They are qualified for a position as a web developer or web administrator.
Award

Microsoft MVP (2010-ปัจจุบัน)
Microsoft Most Valuable Professional Award in Visual Studio and Development Tools. ผลงาน

Development Team Lead: K-Plus Application
(https://itunes.apple.com/th/app/k-plus/id361170631)

Development: SuperRich 
(https://itunes.apple.com/th/app/superrichth/id812291664) ประโยชน์ที่ได้รับ

  • หลังจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาโปรแกรม Smart Phone, Tablet Platform สามารถเขียน File Processing และทำงานร่วมกับ Embed Database ที่มีมาให้พร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android ได้
  • ความรู้ที่ได้จากการเรียน Course นี้ สามารถนำไปสมัครงานบริษัท Software Houseที่พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ Smart Phone, Tablet Platform ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศรับกันอย่างแพร่หลาย
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 234 บาท)  ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 210 บาท)
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม