ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการเชียนโปรแกรมในระดับสูง เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ต่อกับหลายๆ Framework คอร์สนี้จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมเชิง (Object Oriented Programming) วัตถุในภาษา Java ซึ่งเป็นข้อเด่นของภาษานี้ รวมถึงการใช้ Design patterns มาช่วยในการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม เมื่อผู้เรียนเข้าใจการทำงานของโปรแกรมเชิงวัตถุแล้ว จะสามารถต่อยอด และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆอย่างเช่น JSP, Servlet รวมถึง Frameworks ต่างๆได้อย่างง่ายดายในอนาคต

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Internet, Basic programming in java
โปรแกรมที่ใช้ Eclipse IDE
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างโปรแกรมในภาษา Java
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ เพ็ชรภูมิ คาเบรียล การศึกษา :
ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ หลักสูตรนานาชาติ ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้จบหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจในระดับสูงทางด้านการเขียนโปรแกรม
 • ผู้จบหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจในการใช้คำสั่งต่างๆของจาวาสคริป เพื่อจะนำไปพัฒนาและต่อยอดกับเขียนเว็บภาษาอื่นๆอีกได้เช่น C#, JavaScript เป็นต้น
 • ผู้จบหลักสูตรนี้สามารถสร้างโปรแกรมในภาษา Java ได้
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง  ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าอบรม ราคา 12,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม