ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 10,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect ,Title Logo เป็นต้น โดยในหลักสูตรนี้ เน้นที่กระบวนคิดในการผลิตงาน ตามลำดับขั้นในการทำงานจริงในวงการผลิตงาน Animation โดยผู้เรียนจะได้เริ่มต้นจาก กระบวนคิด กำหนดเรื่องราวด้วย Story board และลำดับขั้นการสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพิ่ม Acting ให้กับตัวละคร และ เทคนิคพิเศษ การทำ Effect และ Simulation จนจบขั้นตอนการผลิตงาน Output ออกเป็นผลงาน Animation ได้ ในหลักสูตรนี้นอกจากผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างงาน อย่างมีรูปแบบกระบวนการอย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการและแนวคิดในการบริหารงาน Project และการบริหารทีมเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, 3D Studio MAX , Real flow , After burn
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการเป็น 3D Animator ต้องการศึกษาทางด้าน 3D อนิเมชั่น
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท   ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม